1. Inleiding

De website www.familycard.be en de browserextensie FamilyCard (hierna genoemd "FamilyCard") wordt ter beschikking gesteld door 4P Media Group BVBA, met maatschappelijke zetel te Verenigde Natiestraat 6, 9320 Aalst en met ondernemings- en B.T.W.-nummer (BE)0644.461.664. De gebruiker van FamilyCard kan ons contacteren via de "Contact"-pagina op FamilyCard of met een e-mail naar support (@) familycard.be

De huidige FamilyCard privacyverklaring (de "Privacyverklaring") is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt tot en gebruik maakt van FamilyCard. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

2. Aanvaarding van de overeenkomst

De Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden toepasselijk op het bezoek aan en het gebruik van FamilyCard, zoals onze Algemene Voorwaarden en onze Cookieverklaring. De documenten waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt, worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Overeenkomst".

Om FamilyCard te bezoeken, is het niet nodig te registeren. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten is het evenwel mogelijk dat u gevraagd wordt om te registreren op FamilyCard. Dit is noodzakelijk om de door u gevraagde dienst daadwerkelijk te kunnen leveren. Bij een dergelijke registratie zal u nogmaals uitdrukkelijk worden uitgenodigd om de Overeenkomst te aanvaarden.

4P Media Group  kan de voorwaarden van de Overeenkomst steeds wijzigen of amenderen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Overeenkomst hebt doorgenomen en zich ermee akkoord verklaard hebt. De datum waarop de voorwaarden laatst werden gewijzigd is aangegeven bovenaan elk van de betreffende documenten.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens?
3.1. Bezoek aan FamilyCard

Volgende informatie wordt door ons bij uw bezoek aan FamilyCard opgeslagen:
Informatie die we van derden krijgen. We kunnen Bezoekersinformatie over u krijgen van derden die automatisch informatie verzamelen via het gebruik dat u maakt van FamilyCard, bijvoorbeeld bedrijven die webanalyses uitvoeren. Dergelijke informatie kan zonder beperking informatie bevatten over uw besturingssysteem, instellingen en systeemconfiguraties, model van toestel, toestel-ID en andere unieke toestel-ID’s, mobiele informatie, de webpagina’s die u bezoekt binnen FamilyCard, de website die u naar FamilyCard leidde, eventinformatie (bv. systeemcrashes) en webloggegevens. We houden ook uw IP-adressen bij.

Zonder registratie op FamilyCard zijn er nog andere mogelijkheden waarbij u ons uw persoonsgegevens kunt geven, zoals wanneer u ons contacteert of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief (in dit geval geeft u uw emailadres op). Indien u op onze nieuwsbrief wenst uit te schrijven, kunt u daarvoor de instructies volgen die onderaan elke nieuwsbrief zijn weergegeven.

3.2. Registratie op FamilyCard

Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten is het mogelijk dat u gevraagd wordt om te registreren op FamilyCard en een account aan te maken. Bij een registratie wordt u om een emailadres en een paswoord gevraagd.

Om uw account te vervolledigen dient u vervolgens enkele verdere gegevens aan te vullen opdat wij u onze dienst kunnen verlenen. Deze gegevens zijn:

    uw voor- en familienaam;
    uw geboortedatum;
    uw geslacht;
    uw postcode;
    uw bankrekeningnummer.

Zonder deze gegevens kunnen wij uw registratie niet vervolledigen en zal u geen gebruik kunnen maken van de diensten waarbij u moet beschikken over een vervolledigd account.

4. Wat doen wij met uw informatie?

De bovenstaande informatie die u aan ons doorgeeft, wordt niet doorgegeven aan derden, behoudens zoals anders aangegeven hieronder. Wij gebruiken deze informatie enkel om u de diensten te leveren die u wil bezoeken/gebruiken en om het aanbod op FamilyCard te verbeteren.

Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Privacywet. U geeft daarbij de uitdrukkelijke geschreven toestemming dat wij uw gegevens aan dergelijke derde partijen mogen doorgeven, zelfs wanneer die niet binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook delen met die entiteiten die deel uitmaken van onze groep, en dit om op basis van uw preferenties op FamilyCard gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen voorstellen online en offline.

5. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens, mits inachtneming van de voorwaarden gesteld onder de Privacywet, laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contracteren via de contactgegevens opgegeven onder 1. Gelieve op te merken dat u zelf steeds ten volle aansprakelijk bent voor de juistheid van de opgegeven gegevens.

6. Nog vragen? Neem dan contact op.
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via de contactgegevens onder 1.