ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILY CARD

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1.         Family Card is een concept eigendom van de BVBA 4P MEDIA GROUP (hierna genoemd “Family Card”), met maatschappelijke zetel te 9320 AALST, Verenigde Natiestraat 6, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0644.461.664.

1.2.            Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) hebben betrekking op alle activiteiten (kortingen, overeenkomsten, aanbiedingen, acties en andere transacties) die rechtstreeks en/of onrechtstreeks in verband staan met het concept Family Card.

1.3.         Family Card is enkel toegankelijk voor particulieren (hierna genoemd “Gebruiker”). Middels aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden verklaart de Gebruiker Family Card niet aan te wenden voor professionele doeleinden.

1.4.         Door het aanvinken van het vak “Ik verklaar kennis te hebben genomen van de  algemene voorwaarden, deze gelezen en goedgekeurd te hebben” op de website van Family Card, verklaart de Gebruiker uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die op hem van toepassing zijn.

1.5.         De Algemene Voorwaarden van Family Card zijn steeds consulteerbaar op de website (www.familycard.be/algemenevoorwaarden) en kunnen opgevraagd worden middels verzending van een e-mailbericht naar volgend adres : support @ familycard.be.

1.6.         Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.7.         Family Card behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn steeds consulteerbaar op voornoemde website of op eerste verzoek verkrijgbaar middels aanvraag op voornoemd e-mailadres. Wijzigingen treden in werking vanaf publicatie op de website en zijn toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen met de Gebruiker. Family Card behoudt zich tevens het recht voor om aanvullende Algemene Voorwaarden te voorzien voor bepaalde activiteiten. Bij niet-aanvaarding van de gewijzigde of aanvullende Algemene Voorwaarden heeft de Gebruiker het recht om het gebruik van de activiteiten van Family Card onmiddellijk stop te zetten.

1.8.         Het zich niet of niet tijdelijk beroepen door Family Card op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.9.         De rechten en verplichtingen van de Gebruiker, opgenomen in onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn niet overdraagbaar aan derden.

1.10.       De door Family Card opgegeven termijnen, verbonden aan of voortvloeiend uit haar activiteiten, zijn louter indicatief. Deze termijnen verbinden Family Card op geen enkele wijze opzichtens de Gebruiker. Het verstrijken ervan geeft geen enkel recht op een schadevergoeding.

 

Artikel 2. GEBRUIKSVOORWAARDEN FAMILY CARD

2.1.            De Gebruiker ontvangt bij inschrijving 0,00 EUR welkomstbonus op zijn account. Voornoemd bedrag kan pas worden uitgekeerd overeenkomstig artikel 5.1. van onderhavige Algemene Voorwaarden.

2.2.            De Gebruiker kan enkel cashkortingen online verzamelen op zijn account door (i) in te loggen op de website van Familycard (ii) door te klikken naar één van de deelnemende webshops (ii) cookies in te schakelen op zijn browsersysteem (iv) de browser tijdens de uitvoering van de bestelling bij één van de deelnemende webshops niet te sluiten. Er worden geen cashkortingen toegekend op aankopen die op een andere wijze geschieden dan online (bijvoorbeeld telefonisch of persoonlijk). Bovendien worden geen cashkortingen toegekend indien De Gebruiker gebuik maakt van een Ad Blocker, aangezien deze de werking van cookies verhindert.

2.3.            Cashkortingen kunnen ook bekomen worden via een door Family Card ontwikkelde browser plugin. Deze plugin zal automatisch de deelnemende webshops herkennen, waarna de Gebruiker op de hoogte zal worden gesteld dat bij activatie van het Familycard account, cashkorting kan worden verkregen.  In voornoemd geval zal de Gebruiker zijn account rechtstreeks kunnen activeren vanuit de browser plugin, zonder de website van Family Card te bezoeken. Onderhavig artikel is enkel van toepassing op de Google Chrome en Firefox webbrowser.

2.4.            De aan de Gebruiker toekomende cashkorting wordt steeds berekend en toegekend op basis van de nettoprijs van de online bestelling. De nettoprijs is de verkoopprijs verminderd met de B.T.W., overige kortingen en de verzendingskosten. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de online bestelling door de webshop overeenkomstig artikel 2.6 van de Algemene Voorwaarden.

2.5.            In geval van geheel of gedeeltelijke annulering of retournering door de Gebruiker van de online bestelling, komt de opgespaarde cashkorting geheel of gedeeltelijk te vervallen.

2.6.            Cashkortingen worden definitief aan de Gebruiker toegekend nadat de deelnemende webshop de online bestelling heeft goedgekeurd. De goedkeuringstermijn verschilt van webshop tot webshop. Family Card is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de al dan niet goedkeuring van de online bestelling door de deelnemende webshops, alsook voor de termijn waarbinnen werd overgaan tot goedkeuring.

2.7.            Family Card wordt door de deelnemende webshops op de hoogte gesteld van de door de Gebruiker uitgevoerde online bestellingen en de verwerking ervan (goedkeuring – annulering – retournering). Family Card is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de correctheid van door de webshops verschafte informatie. De Gebruiker dient er steeds op toe te zien de online bestelling in overeenstemming is met de informatie (toegekende cashkorting, etc.) die door Family Card op het account van de Gebruiker werd vermeld. Klachten en opmerkingen aangaande de op het account van de Gebruiker vermelde informatie kunnen overgemaakt worden aan Family Card middels verzending van een e-mailbericht naar volgend adres : support @ familycard.be.

2.8.            Family Card behoudt zich het recht voor om over te gaan tot intrekking van één of meerdere toegekende cashkortingen indien de deelnemende webshop haar financiële verplichtingen opzichtens Family Card zelf niet nakomt.

2.9.            Aangaande de aanwending door de Gebruiker van de op de website van Family Card vermelde kortingen, geeft Family Card geen enkele garantie m.b.t. :

 1. de werking van de kortingen op de deelnemende webshops;
 2. het al dan niet-cumuleerbaar karakter van de korting met andere kortingen en/of promoties;
 3. het eventueel van toepassing zijnde wisselkoersrisico.

2.10           Aangaande de consultatie door de Gebruiker van de op de website van Family Card vermelde webshops, geeft Family Card geen enkele garantie m.b.t. :

 1. de werking van deze webshops;
 2. de prijsaanduiding;
 3. het wisselkoersrisico van toepassing op online bestellingen.

2.11.          De verdiende cashkortingen, alsook alle andere voordelen verkregen van Family Card, zijn niet overdraagbaar aan een andere Gebruiker of een ander account. 

2.12.          Family Card kan door de Gebruiker niet worden aangewend in combinatie met gelijkaardige diensten/voordelen die door derden worden verstrekt.

2.13.          Middels aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, verbindt de Gebruiker zich er toe om zich te onthouden van elke vorm van ongeoorloofd gedrag op de website van Family Card en aanverwante sociale media. 

2.14.          Kortingen bekomen door het gebruik van Family Card kunnen mogelijks door de betrokken webshop worden ingetrokken indien deze in combinatie werden gebruikt met een andere promotie-actie, eigen aan de webshop.

 

Artikel 3. GARANTIES

3.1.         Family Card verleent geen garanties voor de werking van producten of dienst geleverd door derden, noch voor enige informatie die terzake door een derde partij werd verstrekt. De Gebruiker kan zich louter beroepen op de garantieverbintenis van derde-leverancier van producten of diensten. Family Card verleent dienaangaande op geen enkele manier een aanvullende garantie.

3.2.         Family Card is niet verantwoordelijk voor het verkeerd opvolgen van instructies/aanbevelingen door de Gebruiker of voor het foutief gebruik door de Gebruiker van de door Family Card aangeboden informatie en kortingen.

3.3.         De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de geschiktheid van zijn hardware en/of software om gebruik te kunnen maken van de activiteiten van Family Card. Ingeval van gebrekkige hardware/software, is Family Card op geen enkele manier aansprakelijk voor de negatieve gevolgen die hieruit zouden voortvloeien. De Gebruiker dient zich steeds voldoende te informeren over de karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van zijn/haar hardware en/of software, alsook op de hoogte te zijn van mogelijke problemen die zich kunnen stellen bij aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding van de door Family Card aangeboden activiteiten en kortingen.

 

Artikel 4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1.         Elke Gebruiker maakt op eigen risico gebruik van de activiteiten van Family Card. Family Card wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor de negatieve gevolgen voortvloeiend uit haar activiteiten. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer en beveiliging van zijn ICT-toepassingen, noodzakelijk om zichzelf toegang te verschaffen tot de website of activiteiten van Family Card. Family Card is niet aansprakelijk voor het verlies van wachtwoorden en gebruikersnamen of misbruik ervan door derden. De Gebruiker betreedt de websites van derden steeds op eigen risico.

4.2.         Family Card is geen verkoper en/of leverancier van de door derden aangeboden producten/diensten, noch dient zij te worden beschouwd als een tussenpersoon. De aanschaffing van producten en/of diensten bij derden, al dan niet op aanbeveling of via doorverwijzing van Family Card, gebeurt steeds rechtstreeks bij deze derden, zonder enige resultaats- of inspanningsverbintenis of enige andere vorm van garantie in hoofde van Family Card.

4.3.         Family Card kan niet aansprakelijk worden gesteld voor :

 1.     schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Gebruiker of van een derde; aansprakelijkheid van de Gebruiker opzichtens een derde geeft de Gebruiker geen enkel recht om enige vordering in te stellen opzichtens Family Card;
 2.     de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie die door derden aan de Gebruiker ter beschikking werd gesteld;
 3.     het privacy beleid, de gebruiksvoorwaarden of algemene voorwaarden van derden;
 4.     problemen of defecten bij derden, die er toe aanleiding geven dat een aan de Gebruiker toekomend voordeel niet werd of zal worden erkend of komt te vervallen;
 5.     directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade voortvloeiende uit of verband houdende met de aangeboden informatie, dataverlies, computerschade, de acties van andere gebruikers, de onveiligheid of de onbereikbaarheid van de website of de werking ervan.

4.4.         De aansprakelijkheid van Family Card is ten allen tijde beperkt tot de waarde van het voordeel waarop de Gebruiker recht heeft, met een maximumbedrag van 100,00 EUR. Een opeenvolging van feitelijkheden die aanleiding hebben gegeven tot één en hetzelfde nadeel, dienen te worden beschouwd als één feit.

4.5.         De door Family Card geformuleerde adviezen, promoties en gelijkaardige informatie dient te worden beschouwd als algemene informatie die vrijblijvend door Family Card ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker. De Gebruiker kan uit voornoemde informatie geen rechten putten opzichtens de Family Card, daar de Gebruiker uitsluitend verantwoordelijk is voor zijn gevolgtrekkingen of beslissingen voortvloeiend uit voornoemde informatie.

 

Artikel 5. UITBETALING CASHKORTING

5.1.            De Gebruiker heeft recht op uitbetaling van de cashkorting op voorwaarde dat (i) een minimumsaldo t.b.v. 25,00 EUR werd bij elkaar gespaard (ii) een verzoek tot uitbetaling overeenkomstig de op de website vermelde instructies werd gericht aan Family Card (iii) de Gebruiker heeft gehandeld in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Er is in geen enkel geval geen sprake van automatische uitbetaling van de cashkorting.

5.2.            Family Card gaat slechts tweemaal per maand over tot uitbetaling van de cashkorting en dit voor zover aan de voorwaarden van artikel 5.1. werd voldaan. Voornoemde frequentie is louter indicatief en kan ten allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door Family Card. Family Card ontkent elke vorm van aansprakelijkheid voor schade die zou ontstaan in hoofde van de Gebruiker voor overschrijding van de uitbetalingstermijn.

5.3.            Family Card maakt voorbehoud voor de aanrekening van €0 administratiekosten bij de uitbetaling van de cashkorting. Deze kosten worden aangerekend op het uit te keren saldo.

5.4.            Family Card is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de door Gebruiker verschafte informatie (adres-, persoons-, bankrekeninggegevens, etc.) noodzakelijk om de cashkorting uit te voeren. Alle schade voortvloeiend uit de verschaffing door de Gebruiker van onjuiste informatie valt uitsluitend onder diens verantwoordelijkheid.

5.5.            Het recht om uitbetaling te bekomen vervalt na het verstrijken van een termijn van 3 jaar nadat het minimumsaldo t.b.v. 25,00 EUR werd bereikt. Na het vestrijken van voornoemde termijn vervalt het totaal opgespaarde bedrag integraal.

5.6.            Protest tegen de cashkorting door Family Card dient op straffe van verval binnen de acht dagen na datum uitbetaling per aangetekend schrijven of per e-mail geadresseerd worden aan Family Card. Het protest dient steeds behoorlijk gemotiveerd te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal de uitbetaling geacht worden in overeenstemming te zijn met de verwachtingen daaromtrent van de Gebruiker.

 

 

 

Artikel 6. STOPZETTING GEBRUIK - WEIGERING TOEGANG – VERVAL ACTIVITEITEN

6.1.         De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om op eerste verzoek een uitwissing van zijn gegevens en account te bekomen. Voornoemd verzoek dient te worden ingediend via volgend e-mailadres : support @ familycard.be. In voorkomend geval zal de cashkorting – na afronding van alle administratieve formaliteiten – onmiddellijk worden uitbetaald aan de Gebruiker, weliswaar onder aftrek van 5 EUR forfaitaire administratiekosten.

6.2.         Family Card heeft het recht om Gebruikers of kandidaat-gebruikers de toegang tot de activiteiten van Family Card te verbieden of het account van de Gebruiker af te sluiten wanneer zich één van de volgende gebeurtenissen of een andere gebeurtenis met een vergelijkbaar effect zich voordoet :

 1. indien de Gebruiker onderhavige Algemene Voorwaarden schendt of dreigt te schenden;
 2. indien de Gebruiker de activiteiten van Family Card gaat aanwenden voor professionele doeleinden;
 3. indien de Gebruiker op onrechtmatige wijze zich toegang verschaft of toegang tracht te verschaffen tot de door Family Card opgeslagen informatie, werkwijze, accounts van andere Gebruikers en andere confidentiële informatie;
 4. indien de Gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Family Card heeft geschonden of dreigt te schenden.
 5. indien zich een gebeurtenis voordoet die vergelijkbaar is met de gebeurtenissen die beschreven zijn in vorige punten;
 6. indien er sprake is van fraude of een vermoeden;
 7. indien schade werd toegebracht of kan worden toegebracht aan derden;
 8. ongeoorloofd gedrag die Family Card en derden in diskrediet brengt.

6.3.         Indien de Gebruiker gedurende een periode van twee jaar zich geen toegang heeft verschaft tot zijn account, komt het account en de daaraan verbonden voordelen en rechten automatisch te vervallen, zonder enige vorm van compensatie of schadevergoeding in hoofde van de Gebruiker.

 

Artikel 7. KLACHTEN

Voor zover er geen afwijkende regeling werd geformuleerd in onderhavige Algemene Voorwaarden, dienen klachten binnen de 48 uur per e-mail of per aangetekend schrijven, op straffe van verval gemeld te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de activiteiten van Family Card geacht in overeenstemming te zijn met de verwachtingen daaromtrent van de Gebruiker.

 

Artikel 8. OVERMACHT

8.1      Family Card kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Family Card tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Problemen m.b.t. het gebruik van telecommunicatievoorzieningen (o.a. internet), informaticatoepassingen, financiële transacties, oorlog, files, staking, brand, overstroming,

 en overheidsbeslissingen die een ernstige impact heb­ben op de dienstverlening worden steeds aanzien als overmacht.

8.2          Overmacht in hoofde van een derde waarop Family Card bij de uitvoering van haar activiteiten opzichtens de Gebruiker beroep doet, zal gelijkgesteld worden met overmacht in hoofde van Family Card.

8.3          Technische problemen bij Family Card of de Gebruiker kunnen gelijk gesteld worden met overmacht wanneer deze de uitvoering van de activiteiten dermate bemoeilijken dat een adequate en correcte uitvoering van de activiteiten onmogelijk zou zijn. Indien deze situatie zich voordoet heeft Family Card het recht om alle voorlopige maatregelen te nemen die zij passend acht.

8.4          In geval van overmacht worden alle verplichtingen van Family Card opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Family Card zich nog steeds in de onmogelijkheid bevindt om haar verplichtingen opzichtens de Gebruiker uit te voeren, is Family Card bevoegd haar activiteiten met onmiddellijke ingang stop te zetten, zonder dat er in dat geval in hoofde van Family Card enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie ten voordele van de Gebruiker.

 

Artikel 9. GEGEVENSVERWERKING

9.1    Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Family Card en diens aangestelden om de door de Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens aan te wenden voor de uitoefening van haar activiteiten. De Gebruiker geeft hierbij eveneens uitdrukkelijk toestemming aan Family Card om deze data intern te verwerken met oog op de uitvoering van haar activiteiten.

9.2.         De Gebruiker verbindt er zich toe om op eerste verzoek van Family Card alle informatie ter beschikking te stellen (zoals bijvoorbeeld identiteitsgegevens, bankrekeningnummer, etc.) die noodzakelijk is voor de uitoefening door Family Card van haar activiteiten en nakoming van haar verbintenissen.

9.3.         Family Card heeft het recht om beroep te doen op derden met oog op de uitvoering van haar activiteiten opzichtens de Gebruiker. De Gebruiker aanvaardt hierbij dat Family Card desgevallend vertrouwelijke gegevens van de Gebruiker ter beschikking stelt aan derden.

9.4.         De Gebruiker geeft Family Card de toestemming om de resultaten van de activiteiten en het gebruik ervan door de Gebruiker op anonieme basis intern te verwerken voor marketingdoeleinden, met oog op profilering en aanbieding van haar diensten en activiteiten naar derden toe.

9.5.         De Gebruiker geeft aan Family Card de toestemming om zijn gegevens aan te wenden indien dit noodzakelijk is voor :

 1. de nakoming door Family Card van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie;
 2. de nakoming van een gerechtelijke beslissing,
 3. de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Family Card.

9.6.         Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, verklaart de Gebruiker tevens de Privacyverklaring van Family Card gelezen te hebben, te begrijpen en de toepassing ervan te aanvaarden.

 

Artikel 10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1           De website en daarop terug te vinden activiteiten behoren tot de intellectuele eigendom van BVBA 4P MEDIA GROUP, voornoemd.

10.2           De intellectuele rechten op alle activiteiten van Family Card, alsook op de toegepaste methodes, modellen, beschrijvingen, specificaties, modulen, documentatie, behoren exclusief toe aan Family Card. De door Family Card ontwikkelende technieken, know-how, ideeën, die tijdens de activiteiten opzichtens de Gebruiker worden toegepast/geoptimaliseerd zijn eveneens de exclusieve eigendom van Family Card. De Gebruiker kan geen enkele aanspraak doen gelden op de door Family Card ontwikkelde intellectuele rechten.

10.3.          Family Card gaat bij de uitoefening van haar activiteiten geen enkel intellectueel eigendomsrecht overdragen of ter beschikking stellen aan de Gebruiker.

10.4           Indien Family Card bij de uitvoering van haar activiteiten opzichtens de Gebruiker gebruik maakt van intellectuele rechten die eigendom zijn van een derde, zijn de licentievoorwaarden, garanties, ondersteuningsmodaliteiten en andere voorwaarden van deze derde op het gebruik van deze intellectuele rechten van toepassing. Family Card zal zich opzichtens de Gebruiker niet verbinden tot het leveren van aanvullende licenties of garanties.

 

Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige Algemene Voorwaarden, alsook op de tussen Family Card en de Gebruiker tot stand gekomen rechtsverhouding. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken en Hoven van het Gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.